Política de privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Dandelium Studio mitjançant aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’avís legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Montserrat Estañol, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa, dones el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per Montserrat Estañol, com a responsable del tractament.

Qui és la responsable d’aquesta web?

 • Identitat de la responsable: Montserrat Estañol
 • Nom comercial:  Dandelium Studio
 • NIF/CIF: 47271597L
 • Adreça: Apartat de correus 23 – 08320 El Masnou (Barcelona)
 • Correu electrònic: legal@dandelium.studio
 • Activitat: Creació i implementació de pàgines web mitjançant WordPress
 • Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de datos en el seu caso: Apartat de correus 23 – 08320 El Masnou (Barcelona), legal@dandelium.studio.

Quines dades personals es recullen en aquest web?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Dandelium Studio recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que se sol·licitin en aquest web:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: correu electrònic
 • Dades de navegació: domini a través del qual s’accedeix a aquest lloc web, pàgines visitades

Amb quina base legal es tracten aquestes dades?

Tractem les teves dades personals amb les bases legals següents:

 • El consentiment de l’usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de Dandelium Studio d’abusos i fraus a l’ús dels nostres serveis.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

En aquesta web, hi ha diferents formularis, a cadascun d’ells, la informació que es reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

Temps de conservació de les dades personals

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades de clients potencials: Les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, durant dos anys més, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

Quins són els teus drets pel que fa a l’ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Dandelium Studio estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar-ne la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per exercitar aquests drets, pots escriure a legal@dandelium.studio.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pots presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: https://www.aepd.es/

Hi ha un formulari per a l’exercici dels teus drets, es pot sol·licitar per correu electrònic o es poden fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si et representa algú, has d’adjuntar còpia del teu DNI, o ha d’estar signat amb la teva signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment, enviar per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text (legal@dandelium.studio).

Notificació i declaració de bretxes

A Dandelium Studio (Montserrat Estañol) assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Montserrat Estañol determina que les teves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat de Montserrat Estañol), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, Montserrat Estañol t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Montserrat Estañol comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Montserrat Estañol.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa, secret i seguretat de les dades; o bé respectarà la legalitat marcada al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Concretament aquesta web utilitza les eines següents:

 • Allotjament web: Namecheap. Namecheap és una empresa nord-americana i Dandelim Studio s’allotja als servidors d’aquest país. Com s’explica a la seva web, el seu objectiu és protegir les dades als seus servidors i als seus clients, i la seva poltícia de privadesa compleix amb el que estableix el RGPD.
 • Programari web: WordPress. WordPress és un programari de codi obert. Es manté actualitzat amb regularitat i és a través d’aquest que es posa a la disposició de qualsevol persona interessada la web de Dandelium Studio.

Secret i seguretat de les dades

dandelium.studio es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant-ne la confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquelles; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

dandelium.studio no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Montserrat Estañol s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Montserrat Estañol per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Montserrat Estañol haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a dandelium.studio, exonerant Montserrat Estañol (Dandelium Studio), de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Montserrat Estañol (Dandelium Studio) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Montserrat Estañol es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 26 de maig de 2023

Desplaça cap amunt